Beijing Coca-Cola concessions Wangfujing

Coca-Cola and Minute Maid Concessions
Wangfujing, Beijing, China
Photo taken in 2011